Dyrektora  Zespołu Szkół w  Strzegowie z dnia  18 II 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w kl. I a, I b, II a, II b, III a, III b i oddziału przedszkolnego  w  Szkole Podstawowej w Strzegowie  ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie.

zarządzam, co następuje:

§1.

  • Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w trybie stacjonarnym dla kl. I a, I b, II a, II b, III a, III b i oddziału przedszkolnego   w okresie od  19 II 2021r.   do dnia  26 II 2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,  powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej w Strzegowie .
  • W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły  będą  prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                             Wiesław Popek – dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie

 

 

 

Login