Dyrektora Zespołu Szkół w Strzegowie w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 zmieniające Zarządzenie nr 2/2020/2021 z dn. 5.X.2020r.

 

§1.

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkół ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w II semestrze  roku szkolnego 2020/2021 dla:

 

- Szkoła Podstawowa im św. Stanisława Kostki       

25.V.2021– egzamin ósmoklasisty (j. polski)

26.V.2021 – egzamin ośmioklasisty (matematyka)

27.V.2021-  egzamin ósmoklasisty (j. angielski)

4.VI .2021r. (piątek po Bożym Ciele) 

 

- Liceum Ogólnokształcące im. ppłk „Torfa” A. Załęskiego  

4.V.2021– egzamin maturalny (j. polski)

5.V.2021 – egzamin maturalny (matematyka)

6.V.2021-  egzamin maturalny (j. angielski)

4.VI. 2021r. (piątek po Bożym Ciele) 

§2.

 

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach mogą być zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

§3.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących

30 kwietnia  2021

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26  czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie  3.II.2021r.

 

                                                           Wiesław Popek – dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie

                                                                                  

 


Login