ZARZĄDZENIE  Nr   5/2020/2021

Dyrektora  Zespołu Szkół w Strzegowie

z dnia 23.10.2020r.

 w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Strzegowie od dnia 26.10.2020r.

 

     Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia  2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z dn. 23.X.2020r.   zarządzam co następuję.

§1.

         W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „czerwonej ” wprowadzam z dniem 26.10.2020r., na czas do niedzieli 8.XI.2020r. częściowe ograniczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej kl. IV-VIII  i Liceum Ogólnokształcącego – nauczanie  zdalne.

§2.

         Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 • Od 26 października br. w klasach 0, I, II  i III szkoły podstawowej zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji nauczanie stacjonarne. Klasy IV-VIII  odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
 • Wszystkie klasy Liceum przechodzą na nauczanie zdalne
 • biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem,
 • przerwy lekcyjne dla klas I –III  tak jak przed pandemią , każda lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z planem ( tryb stacjonarny ),
 • uczniów ,pracowników rodziców przychodzących do szkoły   obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 • lekcja online trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.)
 • wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.
 • frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy
  w e- dzienniku jako ZNO – zdalne nauczanie obecny lub ZNN- zdalne nauczanie nieobecny.
 • Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych , by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym zgłaszają ten problem

 §3.

     Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnej ich modyfikacji  w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres:wieslaw-popek@wp.pl w terminie do 28.10.2020r.

§4.

      Polecam nauczycielom wprowadzenie zmian w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

 • wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
 • sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach uczniów

§5

     Zobowiązuję wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „ Regulaminu organizacji pracy Zespołu Szkół w systemie zdalnym”, który będzie obowiązywał  od dnia 26 października 2020r. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 §6

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.XI.2020r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie

mgr Wiesław Popek

 Załącznik nr 1

 


Login