Świetlica szkolna dla klas I- III  czynna jest w godzinach od 7:00 do 8:00 po lekcjach do godziny 15:00

                                 W okresie pandemii od 11:30 do 13:30                                                                                                                                                          

                               Zajęcia świetlicowe  przeznaczone są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

                              - czas pracy rodziców - na wniosek rodziców,

                              - organizację dojazdu do szkoły,

                              - inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

   • Rodzice mogą zapisywać uczniów do świetlicy od 1 września. 

   • Karta zapisu dziecka do pobrania znajduje się w zakładce „Świetlica ”, można ją pobrać również osobiście w świetlicy.
   • Prosimy zapoznać się z Regulaminem świetlicy szkolnej, w szczególności zasadami bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19.

    Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły i programie wychowawczym. Świetlica spełnia ważną funkcję w systemie wychowania i opieki nad uczniem. Wychowawcy na początku roku szkolnego poznają podopiecznych, prowadzą obserwacje poprzez rozmowy z nimi i rodzicami. Nauczyciele starają się rozbudzać i kształtować u wychowanków uzdolnienia, zainteresowania, właściwe postawy. Dlatego zakres zajęć jest szeroki i obejmuje różnorodne formy: 

      • zajęcia plastyczno- techniczne,
      • zajęcia czytelniczo- teatralne,
      • zajęcia przyrodnicze,
      • zajęcia integracyjne,
      • zajęcia sportowo-ruchowe,
      • gry i zabawy świetlicowe,
      • zajęcia opiekuńczo- wychowawcze,
      • odrabianie lekcji,
      • zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy.

     

   • Celem nadrzędnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.