INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu 503107-N-2019  z dnia 2019-01-14 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa w Strzegowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę oleju opałowego do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

OLKOP BIS Sp. z o.o

Ul. Szosa Rypińska 26

87-400 Golub-Dobrzyń

 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi 172793,11 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”. Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm, siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

OLKOP BIS Sp.z o.o

ul. Szosa  Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo-Budowlano Handlowe Z.Niziński – Zdzisław Niziński

ul. Serocka 11 A 07-200 Wyszków

 

97,56

97,56

3

Ryszard Domżalski “Paliwex” spółka jawna

Ul. Sierpecka 5

09-317 Lutocin

 

96,67

 

96,67

 

W przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania, nie została też odrzucona żadna oferta.

 

mgr Wiesław Popek

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie