Zarządzenie Nr 6 2018/ 2019

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Dyrektora
Zespołu Szkół w Strzegowie
z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie: rekrutacji uczniów do klas pierwszych LO w Strzegowie na rok szkolny 2019 / 2020


 


na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)  oraz Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im.ppłk A.Torfa Załęskiego w Strzegowie na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja zasadnicza

1)      od 10 maja od godz. 8.00 do 18 maja do godz. 15.00

- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2)      od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

3)      od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00

- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej l i zaświadczenie o

wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez szkoły)

4)      od 10 maja do 6 lipca

- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

5)      6 lipca do godz.12.00

- podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

6)      od 6 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00
- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów

7)      12 lipca godz. 16.00

- podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

§ 2

Rekrutacja uzupełniająca

1)     od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00

- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2). od 13 lipca do 16 sierpnia

- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

3)        19 sierpnia godz. 12.00

- podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

4)        od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00
- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów

5)  19 sierpnia do godz. 12.00

- podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

§ 3

1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

1) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z j. polskiego, matematyki,

j. angielskiego oraz biologii lub geografii liczony jest przedmiot z wyższą oceną , wymienionych na

świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1)  celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2)  bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3)  dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów.

§ 4

1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki,  – mnoży się przez 0,35

Języka  nowożytnego na poziomie podstawowyn mnoży się przez 0,3

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: z j. polskiego, matematyki,

j. angielskiego oraz biologii lub geografii( liczony jest przedmiot z wyższą oceną) za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów

§ 5

1.W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  przyjmuje się następujące kryteria, za:

 

-1a.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

1b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaj nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty

 

c)             tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty ;

d)             1c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

1d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

1e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

§ 6

  1. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)     wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego;

b)     wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej lub gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

c)     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem;

d)     szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum:

e)     uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

f)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

 

 

§ 7

  1. W  przypadku równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z  problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)     wielodzietność rodziny kandydata:

2)     niepełnosprawność  kandydata;

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wiesław Popek

Dyrektor Zespołu Szkół