ZARZĄDZENIE  Nr   4/2020/2021
Dyrektora  Zespołu Szkół w Strzegowie
z dnia 19.10.2020r.


 w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły- Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie od dnia 20.10.2020r.

     Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z dn. 16.X.2020r.   zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1.


         W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „żółtej ” wprowadzam,
z dniem 20.10.2020r., na czas nieoznaczony częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły – nauczanie hybrydowe.

 

§ 2.


         Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:
• Od 20 – 23 października br. w klasach, I i II b zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Klasa II a odbywa zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
• 25-30 października br. w klasie II a zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Uczniowie klasy I i II b odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
• Uczniowie klasy III ze względu na egzaminy maturalne, uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym.
• biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem,
• przerwy lekcyjne bez zmian a każda lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z planem ( tryb stacjonarny ),
• uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
• lekcja online trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.)
• wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.
• frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy
w e- dzienniku jako ZNO – zdalne nauczanie obecny lub ZNN- zdalne nauczanie nieobecny.
• Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych , by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy.

§ 3.


     Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania
i ewentualnej ich modyfikacji  w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 23.10.2020r.

§ 4.

.
      Polecam nauczycielom wprowadzenie zmian w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:
• wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
• sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach uczniów ;

§ 5.


     Zobowiązuję wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „ Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym”, który będzie obowiązywał  od dnia 20 października 2020r. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 

§ 6.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
19.X.2020r. W. PopekZałącznik 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 4 / 2020/2021 z dnia 19 października 2020 r.

Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym od dnia 20 października 2020r.

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Regulamin organizacji pracy w systemie hybrydowym (mieszanym) określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Zespole Szkół- LO w Strzegowie w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.
2. Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało podjęte przez Dyrektora po poinformowaniu organu prowadzącego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego wMławie .
3. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest nieoznaczony. W przypadku ustąpienia zagrożenia zdrowia uczniów i pracowników zarządzenie Dyrektora z dnia 19 października 2020 traci moc.
4. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Strzegowie . Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

§ 2

Zasady organizacji pracy szkoły w okresie od 20 października 2020 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:
a) naprzemiennie prowadzone jest zdalne nauczanie według “Tygodnia A lub B” w następujących klasach: Tydzień A: zdalnie pracują klasy: IIA, Tydzień B: zdalnie pracują klasy: I, II B . Klasa III pracuję stacjonarnie
b) lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym na dany moment rozkładem lekcji;
c) praca biblioteki szkolnej pozostaje bez zmian;
d) uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
e) praca pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
f) uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.
g) w przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na ternie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem;
h) jako zasadę przyjmuje się fakt, że wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne. Wyjątkiem są sytuacje każdorazowo omówione z dyrektorem szkoły. Wówczas nauczyciel będzie mógł przeprowadzić lekcję online w domu.

§ 3

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia
1. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.
2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e- dziennik Librus i Google Classroom
3. Na platformie edukacyjnej założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów, a na platformie e-dziennik konta nauczycieli, uczniów i rodziców.
4. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in: www.epodreczniki.pl www.gov.pl/zdalnelekcje www.cke.gov.pl
5. Z platform internetowych korzystają: a) uczniowie; b) nauczyciele.
6. Nauczyciele na w/w platformie mogą:
a) prowadzić lekcje online (lekcja nie powinna trwać dłużej niż 20- 30 minut);
b) zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;
c) zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;
d) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
e) zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.
7. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:
a) prowadzenie zajęć online;
b) rozmowy telefoniczne z uczniami;
c) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
d) prowadzenie wideokonferencji/ webinariów i innych form komunikowania się online;
e) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;
f) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin;
8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia (przygotowanie zleconych prac) ;
9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych w pkt 7;
b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;
c) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
10. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy w związku z chwilowym ograniczonym lub całkowitym brakiem dostępu do internetu:
a) każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, telefon) oraz przekazuje zgromadzone informacje nauczycielom
b) w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania w ciągu dwóch dni materiałów edukacyjnych wraz z opisem dla kogo są (imię i nazwisko, klasa, przedmiot);
c) wychowawca informuje ucznia i/lub jego rodziców o konieczności odebrania materiałów ze szkoły; materiały przekazuje nauczyciel przedmiotu.
d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą;
11. Począwszy od 19 października 2020 r. uczeń nieposiadający sprzętu do zdalnej nauki lub jego rodzice mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie na zasadach określonych w regulaminie użyczenia. Dyrektor szkoły w miarę możliwości użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia. Wzór umowy użyczenia znajduje się w sekretariacie szkoły.

§ 4

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami.
1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.
2. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być przekazywane Dyrektorowi szkoły.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.
4. Rady Pedagogiczne są przeprowadzane w miarę możliwości i w zależności od podejmowanej tematyki w formie stacjonarnej.
5. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły.

§ 5

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach.
1. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji w poszczególnych klasach oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli zmian w programach nauczania.
2. Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
3. Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania – 20- 30 minut. Pozostała część jednostki dydaktycznej przewidziana jest na konsultacje indywidualne z uczniami i dodatkowe wyjaśnienia.
4. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
5. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. 6. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń- nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 6

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość
1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni (pozytywnych) w Szkole, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:
a) odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;
b) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
c) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;
d) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
e) testy on-line udostępnione na wybranej platformie.
2. Podczas zdalnej nauki nauczyciele mogą zadawać prace domowe tylko z przedmiotów kierunkowych w danej klasie oraz z przedmiotów obowiązkowo zdawanych na egzaminie maturalnym (język polski, matematyka, język angielski). Ma to na celu wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny.
3. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
4. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.
5. W okresie zdalnej nauki dopuszcza się przeprowadzenie prac klasowych, sprawdzianów czy kartkówek zgodnie z obowiązującymi zasadami.
6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
7. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób – tj. za pomocą sms lub w wersji papierowej.
8. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
10. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.
11. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

§ 7

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania
1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.
2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się w sposób tradycyjny w e-dzienniku.

§ 8

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.
1. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).
2. Rodzice uczniów (zwłaszcza niepełnoletnich) czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.
3. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.
4. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia (min. 1 raz w tygodniu). O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.
5. Pedagog szkolny i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.
7. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, kontakty z nauczycielami.

§ 9

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania na odległość w wariancie „B” (nauczanie hybrydowe/mieszane).
2. Wychowawcy klas przekazują informację rodzicom i uczniom o zamieszczonym niniejszym dokumencie na stronie internetowej szkoły. Na godzinach wychowawczych wychowawcy dokładnie przedstawiają dokument.
3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem niniejszy regulamin pracy szkoły, zobowiązuje nauczycieli do zapoznania się i przestrzegania.
4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.
5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.
6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
7. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z sekretariatem szkoły. Adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefon: 23 6794017


Login