Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rekrutacja do klasy 1 LO

Rekrutacja do klasy 1 LO

Uwaga: Od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. odbędzie się postępowanie rekrutacyjne do kl. I Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie na rok szkolny 2024/2025. Podania dostępne są w sekretariacie szkoły.

 

1.
Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) – rozdział 6;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431 ze zm.);
 • 2.
  Wymagane dokumenty
 1. Wniosek wydrukowany ze strony internetowej szkoły lub pobrany w sekretariacie szkoły   i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów.
 2.  Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • 3.
  Zasady ogólne
 1. Kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z  systemu lub pobrane w sekretariacie szkoły wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, potwierdza wolę podjęcia nauki w  szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie, ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 5. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest  dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 6. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 7. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  6. niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi Szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 4.
  Kryteria rekrutacji
 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do liceum.
 3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

 

 • 5.
  Zasady rekrutacji po szkole podstawowej
 1. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za:
  1. egzamin ósmoklasisty,
  2. oceny z następujących przedmiotów uzyskanych na świadectwie : -  j. polski , matematyka, język angielski ,  biologia, geografia, wos.
  3.  inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  4. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dolicza się 7 punktów. 
  5. oraz ocena z zachowania co najmniej poprawna.
 1. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym.
  1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej.

Wynik przedstawiony w procentach z:

   • języka polskiego
   • matematyki

mnoży się przez 0,35.

Wynik przedstawiony w procentach z języka angielskiego  mnoży się przez 0,3

b.Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z biologii , geografii, wos wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Ocena

Punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

c. Przeliczenie na punkty osiągnięć ucznia, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Liczba punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

10 punktów

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

Liczba punktów

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

10 punktów

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

Liczba punktów

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

10 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

5 punktów

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

Liczba punktów

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

10 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punktów

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punktów

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

Liczba punktów

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w tabeli powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

4 punktów

międzynarodowym

3 punktów

krajowym

2 punktów

wojewódzkim

1 punktów

powiatowym

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie

Data dodania: 2024-03-19 13:26:30
Data edycji: 2024-04-18 06:30:07
Ilość wyświetleń: 273

"Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwijać"

J. Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej