Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Procedury organizacji apeli i uroczystości szkolnych

Procedury organizacji apeli i uroczystości szkolnych

 

 1. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem z którym mają zajęcia w salach lekcyjnych.
 2. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:
 • sprawdzić obecność uczniów w klasie,
 • sprawdzić, czy uczniowie posiadają strój galowy,
 • przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych.
 1. Po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach.
 2. Nauczyciel zajmuje miejsce razem z uczniami klasy.
 3. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo w porozumieniu z nauczycielami, zaangażować uczniów szkoły do organizacji imprezy. Ma również obowiązek informować nauczycieli o ewentualnym zwolnieniu ucznia z zajęć lekcyjnych np. na przeprowadzenie próby.
 4. Nadzór nad organizacja każdej uroczystości szkolnej sprawuje wyznaczony nauczyciel.
 5. Organizator uroczystości lub apelu szkolnego jest zobowiązany do uzgodnienia szczegółów, dotyczących przebiegu imprezy z dyrekcją szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.
 6. Dwa dni przed akademią, organizator w porozumieniu z nauczycielami mającymi zajęcia na miejscu organizowanej uroczystości, może wykonać dekoracje i przeprowadzić próby. Niezwłocznie po zakończeniu imprezy, dekorację usuwają osoby, które ją wykonały. Sala (hala) powinna być jak najszybciej dostępna na lekcję wychowania fizycznego.
 7. Podczas uroczystości szkolnych i apeli opiekę nad uczniami danej klasy sprawuje nauczyciel, który w/g planu ma z nimi lekcję.
 8. Sprzęt nagłaśniający rozstawia konserwator, a obsługują osoby wyznaczone przez nauczyciela organizującego uroczystość szkolną. Po uroczystości  sprzęt jest odnoszony na miejsce przechowywania przez konserwatora.
 9. Miejsca siedzące ustawiają pracownicy obsługi (przy pomocy wyznaczonych uczniów), poinformowani wcześniej przez organizatora uroczystości. Po opuszczeniu przez wszystkich miejsca uroczystości, te same osoby zabierają ustawione krzesła, ławki).
 10. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości, według kolejności: od uczniów najmłodszych do najstarszych i udają się do swoich klas.
 11. Uczeń, który podczas imprezy zachowuje się niewłaściwie, w sposób rażący łamie zasady bezpieczeństwa swojego i innych, może zostać poproszony o jej opuszczenie. Przechodzi pod opiekę pedagoga lub innego wskazanego przez dyrektora nauczyciela. Po uroczystości wraca na zajęcia lekcyjne. O zaistniałym zdarzeniu powinni być poinformowani niezwłocznie rodzice (opiekunowie) ucznia. Realizując powyższe procedury pamiętajmy o wzajemnym szanowaniu swojej pracy czasu, a przede siebie nawzajem.
Data dodania: 2024-03-18 12:11:23
Data edycji: 2024-04-03 21:33:36
Ilość wyświetleń: 99

"Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwijać"

J. Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej